Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Project Builder > Konfiguruj konfiguratory z przykładami

Konfiguruj konfiguratory z przykładami

Jeżeli konfigurator zawiera elementy, dla których zdefiniowano w DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. możliwość konfiguracji kilku przykładów, w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. dostępne są dodatkowe możliwości konfiguracji. Generowanie wielu przykładów jest możliwe dla Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. oraz grup Typical. Każdy przykład zawiera wszystkie zmienne konfiguracje elementu źródłowego. Liczbę konfigurowanych przykładów definiuje się w Designer. Można ją ograniczyć do określonej ilości lub może być nieograniczona.

Warunki

 • Zostało otwarte okno dialogowe Project Builder.
 • Wybrano projekt docelowy.
 • Otwarto konfigurator, w którym dozwolone jest generowanie przykładów.

Sposób postępowania

W górnym obszarze widoczne są możliwości konfiguracji dla całej dokumentacji projektu. W dolnym obszarze wyświetlają się elementy, dla których możliwe jest generowanie wielu przykładów. Możliwości konfiguracji w tym obszarze odnoszą się zawsze do jednego przykładu. Elementy, z których można generować przykłady są oznaczone w ten sposób, że na nazwą elementu wyświetla się możliwa liczba przykładów do wygenerowania.

 1. Kliknij przycisk Dodaj przykłady, aby wygenerować przykład.
 2. Otworzy się okno dialogowe Dodaj przykłady.
 1. Podaj liczbę przykładów, których potrzebujesz do dokumentacji projektowej.
 2. Kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Przykłady są wyświetlane w strukturze drzewka pod elementem źródłowym.
 1. Kliknij na nazwę przykładu, by rozszerzyć widok.

W zależności od tego, jak zostały zdefiniowane zmienne konfiguratora w Designer, dostępne są różne możliwości:

 1. Podaj wartości dla zmiennych konfiguracji.
 2. Wartości referencyjne zmiennych makra zostają zastąpione podczas generowania dokumentacji projektu przez wartości zmiennych konfiguracji.

i / lub

 1. Określ, czy makra mają być uwzględniane podczas generowania dokumentacji projektu. Aktywuj lub dezaktywuj w tym celu pole wyboru Aktywny poniżej nazwy odpowiedniego makra.
 2. Wszystkie makra, przy których zostało aktywowane pole wyboru, są uwzględniane podczas generowania.

i / lub

 1. Podaj żądane oznaczenia struktury dla makr.
 2. Oznaczenie struktury znajdziesz po wygenerowaniu dokumentacji projektowej w nawigatorze stron platformy EPLAN.
 1. Powtórz kroki 5 - 7 dla wszystkich przykładów, które chcesz wygenerować.
 2. Kliknij przycisk Generuj konfigurację.

Wskazówki

 • Dla wszystkich zmiennych oznaczonych * należy podać wartość. W przeciwnym razie nie można wygenerować dokumentacji projektu.
 • Wyświetlą się wszystkie elementy, których zastosowanie zostało już określone w Designer.
 • Wszystkie wartości zmiennych zostaną zapisane dla podanego projektu docelowego. Jeżeli konfigurator, na którym bazuje Twoja konfiguracja, zostanie zmieniony, należy ponownie przeprowadzić konfigurację.

Porada

W każdym momencie możesz kliknąć przycisk w lewym górnym rogu Project Builder, by powrócić do poprzedniego kroku.

Czytaj więcej

Project Builder: Podstawy

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).