Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Grupy Typical > Praca z przykładami

Praca z przykładami

Stosowanie przykładów umożliwia zdefiniowanie funkcji produktu, występujących wielokrotnie, w obrębie grupy Typical. Podczas definiowania grup Typical istnieje możliwość zezwolenia na generowanie kilku przykładów elementu grupy Typical. KonstruktorOznaczenie osób, korzystających z Project Builder. Konfiguruje konfiguratory produktów i generuje odpowiednią dokumentację projektową. w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. ma wówczas możliwość elastycznego rozszerzania zakresu funkcji produktu.

We wzorach sterujących zachowaniem przykładów dostępne są dodatkowe, wewnętrzne zmienne. Użyj tych zmiennych, aby zdefiniować docelowo reguły zachowania poszczególnych przykładów (patrz przykład).

Wewnętrzne zmienne Typ Znaczenie
_index_ Integer Zawiera indeks aktualnego przykładu. Wartość zmiennej dla pierwszego przykładu wynosi 0, dla drugiej instancji 1, itp.
_count_ Integer Zawiera liczbę wszystkich przykładów. Jeżeli w Project Builder zostaną wygenerowane trzy przykłady, wartość zmiennej wynosi 3.
_first_ Boolean Zawiera wartość 'Prawda" dla pierwszego przykładu. Zawiera wartość 'Fałsz' dla wszystkich pozostałych przykładów.
_last_ Boolean Zawiera wartość 'Prawda" dla ostatniego przykładu. Zawiera wartość 'Fałsz' dla wszystkich pozostałych przykładów.
_even_ Boolean Zawiera wartość 'Prawda' dla wszystkich przykładów z parzystym indeksem. Zawiera wartość 'Fałsz' dla wszystkich pozostałych przykładów.
_odd_ Boolean Zawiera wartość 'Prawda' dla wszystkich przykładów z nieparzystym indeksem. Zawiera wartość 'Fałsz' dla wszystkich pozostałych przykładów.

Warunki

Sposób postępowania

  1. Przeciągnij element, dla którego chcesz zezwolić na wiele przykładów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść na wybraną pozycję w obszarze roboczym.
  2. Kliknij element w obszarze roboczym.
  3. Widok zostanie rozszerzony o informacje dotyczące struktury i zmiennych, występujących w elemencie.
  1. Aktywuj pole wyboru Zezwól na przykłady.
  2. Wyświetlą się dwa nowe przyciski. Przycisk Nieograniczony jest aktywny. Konstruktor w Project Builder może generować dowolną ilość przykładów elementu.
  1. Kliknij przycisk Konfiguruj, jeżeli chcesz ograniczyć liczbę przykładów.
  2. Wyświetli się nowe pole wprowadzani.
  1. Podaj w polu wprowadzania, ile przykładów może maksymalnie wygenerować konstruktor w Project Builder.
  2. Skorzystaj z wewnętrznych zmiennych, aby wykonać odniesienie ze zmiennymi konfiguracji elementu.
  3. Przy użyciu wewnętrznych zmiennych definiujesz specyficzne reguły zachowania poszczególnych przykładów (patrz przykład).

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).