Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Zmienne konfiguracji > Zmienne konfiguracji: Podstawy

Zmienne konfiguracji: Podstawy

Zmienna konfiguracjiZmienna konfiguracji jest całościową zmienną, posiadającą odniesienia ze zmienną makra. Podczas generowania dokumentacji projektowej wartość zmiennej makra jest zastępowana wartością zmiennej konfiguracji. jest nadrzędną zmienną, posiadającą odniesienia ze zmienną makra. Odbywa się to za pomocą prostego wzoru. W ten sposób można zdefiniować różnorodne zależności.

Wzory można zastosować do obliczenia następujących wartości:

Zmienne konfiguracji są przedstawiane konstruktorowi w Project Builder jako dodatkowe pole wpisu. Skorzystaj ze zmiennych konfiguracji, jeżeli konstruktor ma otrzymać możliwość definiowania referencji. Podczas generowania dokumentacji projektowej wartość referencji jest zastępowana wartością zmiennej konfiguracji.

Dostępne są następujące typy zmiennej:

Typ zmiennej Znaczenie PrzykładPodczas tworzenia grup Typical w Designer, można zdefiniować, aby w Project Builder było generowanych oraz konfigurowanych kilka przykładów elementu. Każdy wygenerowany przykład zawiera wszystkie zmienne konfiguracji elementu źródłowego. W ten sposób funkcje częściowe produktu, które występują częściej, można skonfigurować w jednym kroku.
Integer Wartości całkowite 1, 2, 3
Double Liczby zmiennopozycyjne 3.456
String Ciąg znaków EPLAN
Boolean Dwa możliwe stany true lub false

We wzorze można użyć następujących operatorów:

Operator Znaczenie Obowiązuje dla Przykład
+, -, *, / Obliczenie arytmetyczne Integer, double =V1*V2
'...' Literal String ='EPLAN'
+ Powiązanie ciągu znaków String ='EPLAN'+'efficient engineering'
==, !=, <, <=, >, >= Operatory porównawcze Integer, double =V1<=V2
not, and, or, xor Operatory logiczne Boolean =(V1<=V2) and (V1>=V3)
&&, || Alternatywny sposób zapisu operatorów logicznych and i or Boolean =(V1<=V2) && (V1>=V3)
if warunek then wartość1 else wartość2 endif

lub

Warunek ? Wartość1 : Wartość2
Wartości warunkowe Wszystkie =if V1==0 then V2 else V3 endif

lub

=V1==0?V2:V3

Porada

Oprogramowanie wspiera użytkownika przy wprowadzaniu wzoru. Po wpisaniu znaku równości na rozwijanej liście wyświetlają się automatycznie wszystkie dostępne zmienne konfiguracji oraz ich nazwy wyświetlane. Funkcję można w każdym momencie aktywować przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl + Spacja. Podczas wprowadzania lista jest filtrowana automatycznie.

Jeżeli dla zmiennej konfiguracji istnieją wstępnie zdefiniowane wartości, wartości te są wyświetlane automatycznie po wprowadzeniu operatorów == lub !=.

Przykład:

=V1== wstępnie zdefiniowana wartość

lub

=V1!= wstępnie zdefiniowana wartość

Wskazówki

  • Każdy wzór musi rozpoczynać się znakiem równości =F206.
  • Zmienne konfiguracji można zastosować w Makro-Typical oraz w grupach Typical. Sposób postępowania jest identyczny.
  • Zastosowanie nawiasów we wzorze opiera się na podstawowych regułach matematycznych. Najpierw należy obliczyć wyrażenia w nawiasach, a następnie przetwarzać dalej wynik.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).