Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Designer: Podstawy

Designer: Podstawy

W DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. definiujesz i edytujesz normy, na których są oparte konfiguratory konfigurowane przez właściwego konstruktora w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej.. W tym celu tworzysz Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana., grupy Typical i konfiguratory oraz określasz reguły ich zastosowania. KonstruktorOznaczenie osób, korzystających z Project Builder. Konfiguruje konfiguratory produktów i generuje odpowiednią dokumentację projektową. dodaje do konfiguratorów informacje specyficzne dla projektu w Project Builder. Na podstawie tych konfiguratorów konstruktor generuje następnie dokumentację projektową dla różnych wariantów produktu.

Dostępne są w tym celu następujące elementy:

 • Makro-Typical
 • Makro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania różnych elementów projektu. Każde Makro-Typical tworzy część produktu, który ma być skonfigurowany. Może ono przedstawiać techniczny związek funkcji produktu, np. przenośnik wlotowy lub liniał wyrównawczy. Może jednak zawierać również zadanie techniczne, np. topologię maszyny lub sterowanie PLC.

 • Grupy Typical
 • Grupa TypicalGrupa Typical jest elementem przyporządkowania służącym do grupowania Makro-Typical oraz innych grup Typical. jest elementem porządkowym, służącym do grupowania poszczególnych funkcji produktu. Zawiera ona wszystkie Makro-Typical lub grupy Typical, które są powiązane z produktem lub mają być projektowane. Produkt jest przy tym nadrzędnym zbiorem powiązań. W grupie Typical realizujesz powiązania logiczne między poszczególnymi funkcjami produktu, np. przenośnikiem wlotowym i systemem wyłączania awaryjnego. Ponadto poprzez zastosowanie zmiennych konfiguracji w grupach Typical możesz zdefiniować interfejs użytkownika konfiguratora Project Builder.

 • Konfiguratory
 • KonfiguratorZdefiniuj dokumenty w konfiguratorze. Na bazie tych dokumentów konstruktor konfiguruje w Project Builder dokumentację projektową według własnych indywidualnych wymagań. odwzorowuje całkowicie wszystkie możliwe warianty produktu, który ma być projektowany. Zawiera on wszystkie Makro-Typical i grupy Typical, które mają być skonfigurowane w Project Builder. Dopiero po dodaniu elementów do konfiguratora zezwala się na zastosowanie ich w Project Builder.

W Makro-Typical określasz, które makra mają być użyte do danego celu. W tym celu definiujesz wartości standardowe, używasz zmiennych konfiguracji i określasz pozycje makr na schemacie. Akcje te możesz również pozostawić do wykonania konstruktorowi w Project Builder. To, jakie możliwości posiada konstruktor, jest uzależnione od struktury zdefiniowanej w Designer:

 • Zdefiniuj, czy makro może lub musi być zastosowane.
 • Konstruktor nie ma dostępu do wszystkich zmiennych, dla których określasz wartości standardowe.
 • Za pomocą zmiennych konfiguracji udzielasz konstruktorowi dostępu do zmiennych makra, dla których dostęp był zablokowany.
 • Określ pozycję makra lub pozostaw tę decyzję konstruktorowi.
 • Grupuj elementy i określaj reguły ich zastosowania, by odwzorowywać części produktu, który ma być projektowany.
 • Użyj zmiennych konfiguracji oraz prostego języka formuł, aby odwzorować wzajemne powiązania miedzy różnymi funkcjami produktu (w grupach Typical) lub między różnymi elementami schematu (w Makro-Typical).
 • Twórz dynamiczne interfejsy dla swoich konfiguratorów definiując reguły dla widoczności zmiennych konfiguracji.

Przy użyciu tych środków określasz, które elementy wyświetlą się konstruktorowi oraz jaki wpływ będzie on na nie wywierał. Twoje reguły określają graficzny interfejs Project Builder, który konstruktor wykorzystuje do konfiguracji projektu.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).