Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Professional > Správa skupin uživatelů

Správa skupin uživatelů

Skupinu definuje její název, který smí obsahovat řetězec nejvýše 64 znaků ve znakové sadě Unicode. Názvy skupin nezávisí na jazyku. Názvy začínající sledem znaků "EPLAN" nebo "eplan" apod., jakož i názvy začínající speciálními znaky, mohou vkládat pouze správci datového portálu EPLAN Data Portal.

Název skupiny slouží jakožto klíč, a proto jej nelze dodatečně měnit (obdobně jako uživatelské jméno).

Skupina může obsahovat libovolný počet členů. Každý uživatel s licencí EPLAN Data Portal Professional může vygenerovat novou skupinu. Uživatel, který skupinu vytvořil, se automaticky stává jejím správcem. Počet skupin, které lze spravovat, je interně omezen (nastavená hodnota: 2).

Každý člen skupiny disponuje, dle konkrétní skupiny, zařazením a stavem:

Stav člena skupiny může být:

Upozornění:

Správce skupiny může k členství ve skupině přizvat uživatele, kteří doposud nejsou jejími členy. K tomuto účelu je třeba zadat uživatelské jméno osoby, kterou správce hodlá přizvat. Přizvané osobě se pozvánka zobrazuje v podobě hlášení tak dlouho, dokud je její stav nastaven na "Přizvaná osoba". Členem skupiny se uživatel může stát přijetím pozvánky od správce k členství ve skupině. Pozvánku však lze též odmítnout.

Správce skupiny má možnost v přehledu (tak zvaném "profilu skupiny") spravovat členy skupiny, tzn. spravovat jejich příjmení, jména (avšak z důvodu ochrany osobních dat nikoli e-mailovou adresu), sledovat jejich zařazení (člen, správce této skupiny) a stav, přijímat a odmítat žádosti o členství a odstraňovat členy ze skupiny.

Uživatelé se mohou ucházet o členství ve skupině. K tomuto účelu je však třeba znát název skupiny. Uchazeči se zobrazují v profilu skupiny a správce skupiny může jejich žádost přijmout nebo odmítnout.

Ke správě skupin slouží karty: otevřete dialog Zobrazit data uživatele a vyberte kartu Skupiny. V poli skupiny, kterou si přejete zpracovat, klepněte na tlačítko Zpracovat. Otevře se dialog Zpracovat skupiny - <Název skupiny>.

Karta Členové: tato karta slouží ke správě členů skupiny. U každého člena se zobrazují dostupné akce, a to dle aktuálního stavu jeho členství. Jestliže například nový uživatel požádal o členství v určité skupině, může správce skupiny jeho žádost přijmout, nebo zamítnout.

Karty Nadřazené skupiny / Dílčí skupiny: rovněž nadřazené a dílčí skupiny disponují příznakem Stav, kterým může být "Uchazeč", "Přizvaná osoba" nebo "Aktivní". Například stav "Uchazeč" u dílčí skupiny znamená, že tato skupina požádala o členství v jiné skupině jakožto dílčí skupina a že správce nadřazené skupiny musí žádost nejprve přijmout, nežli se tato dílčí skupina stane "aktivní".

Karty Klíčová slova / Filtr: každý uživatel má možnost definovat svá vlastní klíčová slova. Správce skupiny pak může svá klíčová slova kopírovat do skupiny, takže tato klíčová slova budou k dispozici všem členům skupiny. Na kartě Klíčová slova se zobrazují všechna aktuální klíčová slova skupiny a seznam všech klíčových slov aktuálního uživatele. Klíčová slova lze ze skupiny vymazat nebo je přidávat ze seznamů definovaných uživateli do skupiny.

V dialogu Zobrazit data uživatele na kartě Skupiny můžete požádat o členství ve skupině, a to zadáním názvu skupiny a následným klepnutím na tlačítko [Požádat]. Nežli budete moci využívat funkce skupiny, musí správce této skupiny vaši žádost přijmout. Jestliže správce skupiny vaši žádost zamítne nebo vás později ze skupiny odstraní, obdržíte zprávu.

V dialogu Zobrazit data uživatele je karta Vytvořit skupinu k dispozici pouze uživatelům licencí EPLAN Data Portal Professional, zobrazovaný název skupiny je k dispozici pouze správcům. Při předání se kontroluje, zda název skupiny není již používán. Pakliže není, vytvoří se nová skupina, přičemž aktuální uživatel bude zařazen jakožto její správce.

Upozornění:

Pamatujte, že obě karty se zobrazují pouze v případě, že jste potvrdili svoji e-mailovou adresu!

Každý uživatel smí spravovat pouze určitý maximální počet skupin. Tento počet se rovná 2 skupinám. Jakmile dosáhnete limitu skupin, nelze vytvářet další skupiny; v takovém případě se karta Vytvořit skupinu nadále nezobrazuje.

Viz také

Správa zpráv

Potvrzení e-mailové adresy

Stanovení dat uživatele a nastavení